Bestemmingsplan ontwerp, N270 Via Venray

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan: N270 Via Venray

Burgemeester en wethouders maken daarnaast, op grond van artikel 7.19 van de Wet milieubeheer, tevens bekend dat een besluit is genomen dat geen milieueffectrapport of milieueffectbeoordelingsrapport hoeft te worden opgesteld voor de ontwikkeling zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan.

Het ontwerpplan heeft betrekking op de reconstructie van de N270 ten zuiden van Venray én de opwaardering van de landbouwroute in Leunen. Het betreft fase 1 van het project Via Venray N270. Het gaat om het weg deel van de N270 gelegen tussen km 38,3 en km 42,0 (ruwweg van Zuivelweg Leunen tot rotonde bij Oostrum) en de landbouwroute oost-west over de Zuivelweg-Molenhofweg-Laagriebroekseweg en De Locht. Met voorliggend bestemmingsplan wordt beoogd het juridisch-planologische kader aan te passen waarbinnen dit project past. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze ontwikkelingen is uitgevoerd blijkt dat er geen significantie nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport dan wel milieueffectbeoordelingsrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Het ontwerpplan en het m.er.-beoordelingsbesluit liggen van 9 juli 2021 tot en met 19 augustus 2021 ter inzage. De stukken kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer 0478-52 33 33.

Binnen de genoemde termijn zijn het ontwerpbestemmingsplan en de hier bijbehorende stukken daarnaast beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter. Naast de mogelijkheid om schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen in te dienen, is het ook mogelijk dit digitaal te doen. 

Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de bestemmingsplan herziening procedure.

Daarnaast vindt er op 20 juli 2021 van 16.00 tot 20.00 uur een informatieavond plaats in het gemeentehuis. Aanmelden is noodzakelijk, door middel van een mailtje naar N270viavenray@prvlimburg.nl.

Venray, d.d. 8 juli 2021