Bestemmingsplan ontwerp, Lorbaan 4b Veulen

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

- Lorbaan 4b (NL.IMRO.0984.BP22018-on01)

Het plan heeft betrekking op het vergroten van het bouwvlak ten behoeve van het realiseren van een paardenopfokstal met paddock. De uitbreiding heeft geen betrekking op de aanduiding ‘intensieve veehouderij’, die blijft gehandhaafd. Daarnaast wordt de mogelijkheid geschept voor de huisvesting van één groom die de verzorging van de paarden op zich neemt.

Het ontwerpplan ligt van 19 januari 2023 tot en met 2 maart 2023 ter inzage. De stukken kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer (0478) 52 33 33.

Zienswijze indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantcontactcentrum. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen.

Venray, d.d. 18 januari 2023