Bestemmingsplan, ontwerp, Kempweg 141a Venray

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Kempweg 141a Venray  (NL.IMRO.0984.BP1904-on01)

Het ontwerpplan heeft betrekking op het kadastrale perceel L 5033, gelegen tussen de Kempweg 139 en 141 in Venray. Op dit perceel wordt het planologisch mogelijk gemaakt een vrijstaande woning op te richten.

Het ontwerpplan ligt (digitaal en op papier) van vrijdag 20 september t/m donderdag 31 oktober 2019 voor iedereen ter inzage in het klantencontactcentrum van het gemeentehuis van Venray. Gemeente Venray werkt op afspraak. Voor de inzage adviseren we u vooraf telefonisch een afspraak te maken. De stukken liggen voor u klaar op de gewenste datum en tijdstip. Er is dan ook iemand beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het klantencontactcenter via telefoonnummer (0478) 52 33 33.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter. Naast de mogelijkheid om schriftelijk en mondeling zienswijzen in te dienen, is het ook mogelijk dit digitaal te doen. U kunt hiervoor naar www.venray.nl/melding-klacht-bezwaar-en-zienswijze.