Bestemmingsplan ontwerp, Gagel 1 en 12 Wanssum

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Het ontwerpplan heeft betrekking op het herzien van de huidige bestemmingen zoals nu opgenomen in bestemmingsplan Wanssum, op de gronden aan de Gagel 1 en 12 Wanssum. Voornemen is om de mogelijkheid om een groepsaccommodatie te vestigen, te verplaatsen van de Gagel 1 naar de Gagel 12 en onderdeel uit te laten maken het nog te realiseren bedrijfsgebouw behorende bij de reeds bestaande rijwielhandel en werkplaats. De locatie aan Gagel 1 zal dan bestemd worden tot Wonen, te weten één burgerwoning.

Ter inzage

Het ontwerpplan ligt van 23 juli tot en met 2 september 2021 ter inzage.

Binnen de genoemde termijn zijn het ontwerp bestemmingsplan en de hier bijbehorende stukken daarnaast beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen indienen

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter. Naast de mogelijkheid om schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen in te dienen, is het ook mogelijk dit digitaal te doen.

Venray, d.d. 22 juli 2021