Bestemmingsplan ontwerp en milieueffectrapportage, Oostverbinding Venray

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en hoofdstuk 7 Wet milieubeheer, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan en milieueffectrapportage met de bijbehorende stukken:

Ontwerpbestemmingsplan Oostverbinding Venray

Het ontwerpplan betreft de realisatie van nieuwe infrastructuur, die bestaat uit het opwaarderen van de bestaande Stationsweg tussen de Oostsingel en de A73 en het realiseren van een verbindingsweg tussen de Stationsweg en de Henri Dunantstraat in Venray aan de oostzijde van en parallel aan de A73. Tezamen zijn deze 2 onderdelen gevormd tot het project Oostverbinding. Met voorliggend bestemmingsplan wordt beoogd het juridisch-planologische kader aan te passen waarbinnen dit project past.

Milieueffectrapport Oostverbinding Venray

In de uitgevoerde milieueffectrapportage (MER) zijn de gevolgen voor het milieu beschreven en is aangegeven op welke wijze de milieubelangen zijn meegewogen. De procedure wordt doorlopen vanwege het feit dat significante effecten op Natura 2000-gebieden als gevolg van extra stikstofdepositie niet op voorhand kunnen worden uitgesloten, waardoor een passende beoordeling is vereist. De MER (inclusief de passende beoordeling) is opgenomen als bijlage van het ontwerpbestemmingsplan.

Plan inzien

Bovengenoemde stukken liggen van 21 mei 2021 tot en met 1 juli 2021 ter inzage. De stukken kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis.

Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer 0478-52 33 33.

Zienswijze indienen

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter. Naast de mogelijkheid om schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen in te dienen, kunt u uw zienswijzen ook digitaal indienen.

Vervolgprocedure

De gemeenteraad zal een besluit nemen over vaststelling van de plannen. De zienswijzen die worden ingediend, zullen bij de besluitvorming worden betrokken. De zienswijzen die (tevens) betrekking hebben op het milieueffectrapport, zullen worden toegezonden aan de Commissie voor de milieueffectrapportage. Deze Commissie brengt een advies uit over het milieueffectrapport en zal de zienswijzen daarbij betrekken. De gemeenteraad betrekt het advies van de Commissie bij de besluitvorming.

Nadat de gemeenteraad zijn besluit heeft genomen, zal iedereen die een zienswijze heeft ingediend, daarover schriftelijk worden bericht.

Hierna worden de besluiten na vaststelling algemeen en gelijktijdig bekendgemaakt via publicatie en kan tegen het bestemmingsplan door belanghebbenden beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Om ontvankelijk beroep in te kunnen stellen, is het op grond van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht in beginsel van belang dat tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan is ingediend.

Venray, d.d. 20 mei 2021