Bestemmingsplan ontwerp, Buizerdlaan 7 en 9 Venray

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Het ontwerpplan heeft betrekking op het planologisch mogelijk maken van twee woningen in de vorm van een tweekapper op de percelen kadastraal bekend gemeente Venray, sectie C nummers 9368 (gedeeltelijk) en 11300 (gedeeltelijk), gelegen ten oosten van Buizerdlaan 11 te Venray.

Plan inzien

Het ontwerpplan ligt van 18 juni 2021 tot en met 29 juli 2021 ter inzage. De stukken kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer (0478) 52 33 33.

Zienswijzen indienen

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter. Naast de mogelijkheid om schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen in te dienen, is het ook mogelijk dit digitaal te doen op onze pagina melding, klacht, bezwaar en zienswijze.

Venray, d.d. 17 juni 2021