Bestemmingsplan, ontwerp, Buitengebied Venray 2010, herziening stoppers- en saneringsregeling (ronde 1)

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Deze herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Venray 2010 en de herzieningen Buitengebied Venray, 2010, herziening regels (NL.IMRO.0984.PHBP15001) en Buitengebied Venray, 2010, herziening locaties (NL.IMRO.0984.PHBP15002) heeft betrekking op de wijziging van de bestemming van de locaties die deelnemen aan of de stoppersregeling uit het Actieplanammoniak of de Saneringsregeling varkenshouderijen. Voor de locaties die deelnemen aan deze herziening(sronde) is gezocht naar een nieuwe passende bestemming binnen de kaders van het moederplan.

Inzage

Het ontwerpplan ligt van 10 september tot en met 21 oktober 2021 ter inzage. De stukken kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer (0478) 52 33 33.

Zienswijzen indienen

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter. Naast de mogelijkheid om schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen in te dienen, is het ook mogelijk dit digitaal te doen.

Venray, d.d. 9 september 2021