Bestemmingsplan, ontwerp, Breevennenweg 5 Leunen

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Het plan heeft betrekking op het beëindigen van een varkenshouderij en herbestemming van de locatie in het kader van de subsidieregeling sanering varkenshouderij. In de nieuwe situatie wordt een landbouwverwant bedrijf mogelijk gemaakt met daarnaast zorgverlenende activiteiten. 

Plan inzien

Het ontwerpplan ligt van 7 april 2023 tot en met 18 mei 2023 ter inzage.

Binnen deze periode zijn het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen via (0478) 52 33 33.

Zienswijze indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0478) 52 33 33. U kunt de zienswijze ook digitaal indienen.

Venray, 6 april 2023