Bestemmingsplan, ontwerp, Boshuizerweg 4 Oostrum

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Het plan heeft betrekking op in het herbestemmen van een deel van het perceel van ‘Wonen’ naar ‘Bedrijf’ alsmede de opname van een bouwvlak ten behoeve van een opslagloods.

Het ontwerpplan ligt (digitaal en op papier) van vrijdag 13 december 2019 t/m donderdag 23 januari 2020 voor iedereen ter inzage. De stukken kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis.

Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer (0478) 52 33 33.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter. U kunt zienswijzen ook digitaal indienen. 

Meer informatie over het indienen van zienswijzen is te lezen op de pagina zienswijze indienen op deze website.

Venray, d.d. 12 december 2019