Bestemmingsplan, ontwerp, Beekweg 34a Venray

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Beekweg 34a Venray (NL.IMRO.0984.BP19018-on01)

Het ontwerpplan heeft betrekking op het toekennen van een nieuw bouwvlak waarmee een vrijstaande woning mogelijk wordt gemaakt op het perceel, kadastraal bekend gemeente Venray, sectie C, nummer 10.869, plaatselijk bekend gelegen tussen Beekweg 34 en 36 in Venray.

Het ontwerpplan ligt (digitaal en op papier) van 6 december 2019 tot en met 16 januari 2020 ter inzage. De stukken kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u contact opnemen met het klantencontactcentrum via telefoonnummer (0478) 52 33 33.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter. U kunt zienswijzen ook digitaal indienen. Meer informatie over het indienen van zienswijzen is te lezen op de pagina zienswijze indienen op deze website.

Venray, d.d. 5 december 2019