Bestemmingsplan, ontwerp, Antoniusstraat 20 Blitterswijck

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Antoniusstraat 20 Blitterswijck (NL.IMRO.0984.BP23017-on01)

Het plan heeft betrekking op de omschakeling van een agrarisch bedrijf naar een recreatief bedrijf met ondergeschikte agrarische activiteiten.

Ter inzage

Het ontwerpplan ligt van 15 december 2023 tot en met 25 januari 2024 ter inzage. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer 0478-52 33 33.

Zienswijzen indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u  digitaal, schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter. 

Venray, 14 december 2023