Bestemmingsplan, gewijzigd vastgesteld, Metaalweg 1 Venray

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de terinzagelegging van het door de gemeenteraad op 14 mei gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan:

Het plan

Het plan voorziet in het verwijderen van de aanduidingen ‘bedrijfswoning’ en ‘autohandelsbedrijf’ aan de Metaalweg 1 in Venray. De bestemming ‘Bedrijf’ blijft gehandhaafd. 

Plan inzien

Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 25 mei 2024 raadplegen op ruimtelijke plannenexterne-link-icoon en via regels op de kaartexterne-link-icoon. Hier vindt u de directe links naar de bestanden. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen via (0478) 52 33 33.

Omgevingswet

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Bestemmingsplannen die voor 1 januari 2024 in procedure zijn gebracht worden nog afgehandeld via de oude wetgeving van de Wet ruimtelijke ordening. Om deze reden wordt er nog steeds gesproken over een bestemmingsplan in plaats van het omgevingsplan.

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 27 mei tot en met 7 juli 2024. Tijdens de beroepstermijn kunt u beroep indienen tegen het bestemmingsplan en een eventuele aanwijzing bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een beroepschrift moet worden ondertekend en minimaal bestaan uit:

  • de naam en het adres van de indiener
  • de datum waarop het beroepschrift is geschreven
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
  • de gronden van het beroep

Tegelijk met het indienen van een beroepschrift kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan alleen als onverwijlde spoed dit vereist. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens hebben als het beroepschrift.

Venray, 24 mei 2024