Bestemmingsplan en exploitatieplan De Spurkt, niet vastgesteld

Burgemeester en Wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 en 6.14 Wet ruimtelijke ordening en hoofdstuk 7 Wet milieubeheer, bekend dat de gemeenteraad op 30 maart 2021, heeft besloten de volgende plannen (met bijbehorende stukken) niet vast te stellen:
  • bestemmingsplan De Spurkt (NL.IMRO.0984.BP20008-va01), milieueffectrapport inbegrepen
  • exploitatieplan ‘De Spurkt’ (NL.IMRO.0984.EP20001-va01)

Bestemmingsplan

Met het bestemmingsplan ‘De Spurkt’ zou de planologische basis worden gelegd voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein met een netto-oppervlakte van circa 30 ha bedoeld voor middelgrote en grootschalige bedrijvigheid.

Het plangebied van het bestemmingsplan werd als volgt globaal begrensd:

  • aan de noordzijde door het dal van de Loobeek
  • aan de oostzijde door rijksweg A73
  • aan de westzijde door de (doorgetrokken) Ambachtstraat
  • aan de zuidzijde door het bestaande bedrijventerrein Smakterheide

Exploitatieplan

Het exploitatieplan zou de gemeente de juridische basis geven om de kosten van de grondexploitatie te verhalen en regels te stellen over de wijze van uitvoering van de locatie.

Inzage en beroepstermijn

Het besluit tot niet vaststellen van het bestemmingsplan en exploitatieplan, met bijbehorende ruimtelijke motivatie kunt u online inzien:

pdf Het besluit tot niet vaststellen van het bestemmingsplan en exploitatieplan (PDF, 370.21 KB)

 

Daarnaast ligt vanaf de dag na deze publicatie het besluit voor iedereen ter inzage in het klantencontactcentrum van het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 in Venray. Gemeente Venray werkt op afspraak. Voor de inzage adviseren we u vooraf telefonisch een afspraak te maken. De stukken liggen voor u klaar op de gewenste datum en tijdstip. Er is dan ook iemand beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het klantencontactcenter Venray via telefoonnummer (0478) 52 33 33.

De beroepstermijn is 6 weken en loopt van vrijdag 23 april t/m donderdag 3 juni 2021.

Tijdens de beroepstermijn kunnen belanghebbenden een beroep indienen tegen het besluit en een eventuele aanwijzing bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
  • de gronden van het beroep

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u – als het spoed heeft – de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift.

Venray, d.d. 21 april 2021