Besluit van de burgemeester

Publicatiedatum: 
30 jan 2021
Wet openbare manifestaties


De burgemeester van Venray,

Overwegende;

 • Dat er aanhoudend via social media opgeroepen wordt om zaterdagavond 30 januari 2021 te komen rellen in het centrum van Venray;
 • Dat uit politieonderzoek blijkt dat deze oproep via de sociale media een zeer groot bereik heeft en dat een verontrustend aantal sociale mediagebruikers dit bericht heeft gedeeld daarbij aangetekend dat eventuele reacties van de gebruikers van besloten social media onbekend zijn;
 • Dat het aannemelijk is dat een groot aantal mensen, daartoe opgeroepen door de social media, zaterdagavond 30 januari 2021 naar Venray zal komen met de vrees dat deze samenkomst zal leiden tot ernstige verstoringen van de openbare orde, waarbij gewelddadigheden en vernielingen op grote schaal dreigen plaats te vinden;
 • Dat deze dreiging voor verstoring van de openbare orde inmiddels een dusdanig karakter heeft aangenomen dat er sprake is van ernstige (vrees voor) verstoring van de openbare orde op zaterdag 30 januari 2021 in de gemeente Venray;   
 • Dat met het oog hierop alsook - gelet op de ongeregeldheden in andere Nederlandse gemeenten in de afgelopen dagen - vanaf 29 januari 2021 de Noodverordening wandordelijkheden gemeente Venray van kracht is alsook een Aanwijzingsbesluit Veiligheidsrisicogebied, waarbij de gehele gemeente aangewezen is als veiligheidsrisicogebied;

Alsook

 • Dat er via social media berichten worden verspreid, die mogelijk aangemerkt zouden kunnen worden als een kennisgeving voor een demonstratie c.q. betoging op 30 januari 2021;
 • Dat er bij de burgemeester van Venray geen kennisgeving ex. artikel 2:3 Algemene Plaatselijke Verordening 2021 (‘kennisgeving betogingen op openbare plaatsen’) is ingekomen voor het houden van een demonstratie op 30 januari 2021;
 • Dat de vrijheid van meningsuiting en het recht om te demonstreren c.q. om een betoging te houden belangrijke grondrechten zijn;
 • Dat gelet op het risico van verstoringen van de openbare orde, gezondheidsrisico’s alsook de veiligheid van goedwillende demonstranten het noodzakelijk is het recht op demonstreren op zaterdag 30 januari 2021 te beperken in tijd, plaats en omvang;

en gelet op:

artikel 5, lid 1 Wet Openbare Manifestaties;
 

BESLUIT

 • Dat op zaterdag 30 januari 2021 gebruik gemaakt kan worden van het recht op demonstreren tot uiterlijk 16:00 uur in de middag. Na 16.00 uur is demonstreren niet meer toegestaan.
 • Dat een demonstratie c.q. betoging maximaal 1 uur duurt.
 • Dat het demonsteren of betogen tijdens de aangeven periode toegestaan wordt op de locatie, gelegen aan het Mgr. Goumansplein te Venray.
 • Dat hierbij wordt aangetekend dat deelnemers aan een demonstratie c.q. betoging de aanwijzingen dienen op te volgen van de ter plaatse aanwezige medewerkers van de politie-eenheid Limburg.
 • Dat dit ook kan betekenen dat naar oordeel van de politie-eenheid Limburg de situatie het noodzakelijk maakt de demonstratie toe te staan op een andere locatie, waarbij de parkeerplaats gelegen aan de Sportlaan (de Wetteling) een alternatief is. 
 • Dat het demonstreren op zaterdag 30 januari 2021 buiten deze tijden of op een andere locatie niet is toegestaan.
 • Dat verder het op enige wijze beledigen of discrimineren van mensen alsook andere strafbare uitingen middels bijvoorbeeld een spandoek of ander voorwerp niet wordt getolereerd. Hierop wordt direct gehandhaafd. Dit betekent dat een persoon die een dergelijke strafbare uiting of gedraging doet, zal worden aangehouden.
 • Dat gezichtsbedekkende kleding, met uitzondering van een mondmasker, tijdens de demonstratie of betoging niet wordt toegestaan. Mocht de politie personen met gezichtsbedekkende kleding, met uitzondering van mondmaskers, aantreffen die gedrag vertonen met het kennelijke doel om de orde te verstoren, dan wordt direct overgegaan tot aanhouding van desbetreffende persoon.
 • Dat tijdens de demonstratie onmiddellijk gehandhaafd wordt op veiligheidsbedreigende of ordeverstorende handelingen, gedragingen of uitingen. Dit betekent dat de persoon die dit doet respectievelijk personen die dit doen worden aangehouden.
 • Dat de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 dient te worden nageleefd, waarbij in het bijzonder toegezien wordt op het houden van een onderlinge afstand van 1,5 meter.
 • Dat vanuit het perspectief van gezondheid voor de deelnemers aan de demonstratie c.q. betoging er een maximum aantal deelnemers aan een demonstratie c.q. betoging geldt van 30 personen.
 • Dat door het aanhouden van dit maximum aantal personen het risico op besmetting lager is dan bij grotere samenkomsten, omdat daarmee de social distancing en hygiëne richtlijnen beter kunnen worden geborgd.
 • Dat mocht blijken dat aan de in dit besluit opgenomen voorschriften niet wordt voldaan, er strafbare feiten worden gepleegd en/of wanordelijkheden plaatsvinden of dreigen plaats te vinden, dan zal ik op grond van artikel 7 van de Wet openbare manifestaties opdracht geven de demonstratie onmiddellijk te beëindigen. Het niet voldoen aan deze opdracht levert een strafbaar feit op.
 • Dit besluit treedt in werking direct na bekendmaking via www.venray.nl.


Aldus besloten te Venray op 30 januari 2021,

L.M.C. Winants

Burgemeester van Venray