Beleidsregels leerlingenvervoer

Regels met betrekking tot de verantwoordelijkheid van ouders en andere verplichtingen.

De verantwoordelijkheid van de ouder

 • De ouder is er altijd zelf verantwoordelijk voor dat zijn kind naar school gaat. Dat houdt in ieder geval in dat de ouder:
  • zo nodig zijn kind begeleidt naar school;
  • met zijn kind bespreekt hoe hij zich gedraagt tijdens het vervoer;
  • zijn kind begeleidt naar de opstapplaats (en daar blijft staan tot het vervoer komt), zorgt dat het kind op de aangegeven plaats en op de afgesproken tijd klaarstaat en dat de ouder voor opvang zorgt als het kind thuis van school komt;
  • belangrijke wijzigingen doorgeeft aan de gemeente en in geval van aangepast vervoer aan de vervoerder. Dat houdt in dat de ouder:
   • zo snel mogelijk, te weten binnen 24 uur, doorgeeft aan de vervoerder dat zijn kind ziek is geworden of weer beter is;
   • de gemeente informeert dat er een medische indicatie voor een specifieke vervoersaanpassing voor zijn kind nodig is;
   • zo spoedig mogelijk (uiterlijk vijf dagen voor de verhuisdatum/wijziging) aan de gemeente doorgeeft dat men gaat verhuizen of zijn kind (tijdelijk) niet vanaf het huisadres kan worden vervoerd;
   • tijdig (uiterlijk vijf dagen na goedkeuring) doorgeeft aan de gemeente dat men buiten de schoolvakantie op vakantie gaat en dat de directeur van de school daarvoor de noodzakelijke goedkeuring heeft gegeven.

De verantwoordelijkheid van het kind

Van het kind wordt verwacht dat hij zoveel als mogelijk zelf doet en zich sociaal gedraagt tijdens het vervoer.

Gedragsregels tijdens het vervoer

Om de orde en rust in het leerlingenvervoer te handhaven, gelden de volgende, in de vervoersbranche gebruikelijke, regels. Deze regels zijn van groot belang om de rust en orde in de bus te handhaven, zodat kinderen op een veilige wijze worden vervoerd.

 1. Er worden geen ouders of begeleiders toegelaten in de bus. Slechts bij hoge uitzondering kan een ouder of begeleider dit aan de chauffeur verzoeken. De chauffeur bepaalt of iemand anders (ouder of begeleider) dan de kinderen de bus mag betreden.
 2. Kinderen volgen de aanwijzingen van de chauffeur op.
 3. Ieder kind heeft een vaste door de chauffeur aangewezen stoel. Kinderen die ingestapt zijn, gaan zelf op deze stoel zitten.
 4. Alle kinderen dienen de veiligheidsgordel om te hebben tijdens de rit. Indien nodig zal de chauffeur daarbij helpen. De chauffeur controleert de gordels. Staan en lopen in de bus tijdens het rijden is niet toegestaan.
 5. Eten en drinken in de bus is niet toegestaan.
 6. De kinderen dienen elkaar of andere passagiers niet te hinderen, plagen, pesten, schoppen, slaan of andere gedragingen te tonen waardoor de rust en veiligheid tijdens de rit in gevaar gebracht kan worden. Hiertoe wordt ook gerekend het gebruik van verbaal geweld in de vorm van schelden of anderszins.
 7. Bij aankomst op school stapt de chauffeur uit, controleert of alle kinderen op het schoolplein staan en evalueert de rit met de aangewezen contactpersoon van de school.
 8. De chauffeur registreert welke kinderen zich niet houden aan de afspraken (bijvoorbeeld de gordel af doen of zich op andere wijze misdragen in de bus). De chauffeur geeft dit door aan de vervoerder. Ouders worden hier door de vervoerder op aangesproken. Ook de school spreekt kinderen aan op onwenselijk gedrag.
 9. Wanneer kinderen herhaaldelijk onwenselijk gedrag in de bus vertonen, zal de vervoerder de gemeente hierover informeren. Ouders worden hierover geïnformeerd en ontvangen van de gemeente een waarschuwingsbrief. Indien het onwenselijke gedrag niet ophoudt, heeft dit gevolgen als schorsing en mogelijk zelfs beëindiging van het leerlingenvervoer.
 10. Wanneer ouders onwenselijk gedrag vertonen jegens de buschauffeur, zal de buschauffeur hiervan melding doen bij de vervoerder. Wanneer sprake is van herhaaldelijk onwenselijk gedrag, zal de gemeente hierover geïnformeerd worden en de ouder(s) een waarschuwingsbrief sturen. Ook hierbij geldt, dat wanneer het ongewenste gedrag niet ophoudt schorsing van het kind van de betreffende ouder(s) uit het leerlingenvervoer het gevolg kan zijn.

Wangedrag

Er is sprake van wangedrag indien het kind zich niet gehouden heeft aan een van de hierboven beschreven gedragsregels en de gemeente hierover door de vervoerder is geïnformeerd.

Indien wangedrag geconstateerd wordt, zal allereerst schriftelijk een waarschuwing door de gemeente worden gegeven. Daarbij zal worden meegedeeld dat schorsing zal volgen indien sprake is van herhaling. Het kind wordt dus een kans geboden om zijn gedrag te verbeteren. Zodra sprake is van wangedrag na een gegeven waarschuwing, zal schorsing volgen en dient beoordeeld te worden hoe lang die schorsing zal moeten duren. Daarbij zijn o.a. de aard en ernst van het feit en de kans op herhaling(gezien het eerdere gedrag) dan wel de mogelijkheden tot verbetering van het gedrag bepalend voor de duur van de schorsing.

Klachtenprocedure

Als een ouder een klacht heeft over de uitvoering van het leerlingenvervoer dan geldt dat:

 1. De problemen of klachten, indien mogelijk, eerst met de chauffeur worden besproken
 2. Problemen of klachten in ieder geval gemeld worden bij Van Driel, mondeling of schriftelijk via (0412) 67 69 28 of per e-mail: klantenservice@vandrielgroep.nl
 3. Met de gemeente contact wordt opgenomen indien de klachten blijven aanhouden en niet worden opgelost