B & W besluiten 5 december 2016

Besluiten die het college nam op 5 december 2016

Bekijk de nota's en de bijlagen

1 Uitnodigingen

Afdeling: BV Support

Adviseur: J. Kusters

Advies: Voor kennisgeving aannemen

Openbaar: Niet openbaar

Besluit: Doorgenomen

 

2 Vaststelling notulen van de B&W vergadering van

Afdeling: BV Support

Adviseur: J. Kusters

Advies: Notulen B & W vergadering van 28 november 2016 conform ontwerp vast te stellen

Openbaar: Niet openbaar

Besluit: Akkoord

 

3 Toestemming oormerken subsidie Wijkraad Zuid

Afdeling: Concern

Adviseur:

T. Leijsten

Advies:  Instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: Openbaar, na informeren betrokkenen (08-12-2016)

Besluit: Akkoord

 

4 Vaststellen wijzigingen arbeidsvoorwaarden Individueel Keuzebudget

Afdeling: BV HRM

Adviseur: R. Arns

Advies: Te besluiten per 1 januari 2017:

1. De nieuwe paragraaf 5 van hoofdstuk 3 Car-Uwo, bijbehorende technische wijzigingen in de integrale Car-Uwo en de toelichting daarop op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Venray volgens de LOGA-circulaires van 29 juni 2016 (ECWGO/U201600995) en 10 november 2016 (ECWGO/U201601310)

2. De 'Arbeidsvoorwaardenregeling à la carte gemeente Venray' van de arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Venray te laten vervallen

3. Aanvullend aan artikel 3:29, lid 2 lokale doelen vast te stellen zoals beschreven in bijlage 3

4. Het basis vakantieverlof, zoals opgenomen in artikel 1 van de regeling “Vakantieverlof gemeente Venray” van de arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Venray, terug te brengen van 165,6 uur naar 151,2 uur per jaar (zie hiervoor de gewijzigde conceptregeling in bijlage 4).

Openbaar: Ja

Besluit: Akkoord

 

5 Invoeren nieuwe gesprekkencyclus

Afdeling: BV HRM

Adviseur: F. Winkelmolen

Advies: 1. Vaststellen van een nieuwe HRM-gesprekscyclus en de bijgesloten regeling HRM-gesprekken gemeente Venray, per

1 januari 2017, onder voorbehoud van de instemming van de Ondernemingsraad.

2. Gelijktijdige intrekking van de huidige regeling Jaargesprekken en personeelsbeoordeling Venray

Openbaar: Ja, na informeren betrokkenen (8-12-2016)

Besluit: Akkoord

 

6 vragen SP art 38 RvO inz uitstel zorg Viecuri

Afdeling: SDW MO

Adviseur: E. Raedts

Advies: Instemmen met bijgevoegde antwoorden op vragen vanuit de fractie SP over uitstel van zorg bij Vie Curi

Openbaar: ja, na informeren betrokkenen (08 december 2016)

Besluit: Akkoord

 

7 Vaststelling subsidie 2015 Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE)

Afdeling: SDW MO

Adviseur: M. Hartong / G. Last

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel  

Openbaar: ja, na informeren betrokkenen (08-12-2016)

Besluit: Akkoord

 

8 Subsidie KOP-groep dementie

Afdeling: SDW MO

Adviseur: M. Boon

Advies: Instemmen om een éénmalige subsidie van € 1.834,-- te verstrekken aan 'De Zorggroep; hulp bij dementie, Noord-Limburg' ten behoeve van het starten van een 2-tal KOP-groepen.

Openbaar: Ja

Besluit: Akkoord

 

9 Raadsinformatiebrief doelgroepenvervoer

Afdeling: SDW MO

Adviseur: M. Boon

Advies: In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde informatiebrief naar de raad.

Openbaar: Ja

Besluit: Akkoord

 

10 Plaatsing van deurautomaten (Wmo)

Afdeling: SDW MO

Adviseur: E. Merlo

Advies: Met de plaatsing van deurautomaten in drietal Venrayse wooncomplexen ad. €19.395,70 incl. Btw. in te stemmen.

Openbaar: Ja

Besluit: Akkoord

 

11 Uitkoopregeling woningen onder de hoogspanningslijn

Afdeling: SDW RO

Adviseur: M. van der Meer

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: ja, na informeren betrokkenen (08-12-2016)

Besluit: Akkoord

 

12 RIB Compensatie voor bomenkap

Afdeling: SDW RO

Adviseur: Maikel van der Meer

Advies: Bijgevoegde brief ter informatie voorleggen aan de raadsleden van de gemeente Venray.

Openbaar: ja, na informeren betrokkenen (08-12-2016)

Besluit: Akkoord

 

13 Agenda en stukken AB/DB Venlo Greenpark van 7 december 2016

Afdeling: SDW RO

Adviseur: D. Vervoort

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: Niet openbaar, ivm economische of financiële belangen van de gemeente en bedrijfsgegevens die vertrouwelijk aan de gemeente zijn toevertrouwd

Besluit: Akkoord

 

14 AAvA Villa Flora d.d. 7 december a.s.

Afdeling: SDW RO

Adviseur: D. Vervoort

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: Niet openbaar, ivm economische of financiële belangen van de gemeente en bedrijfsgegevens die vertrouwelijk aan de gemeente zijn toevertrouwd

Besluit: Akkoord

 

15 Aanwijzing collectieve festiviteiten 2017.

Afdeling: WWL VTH

Adviseur: B. Koning

Advies: Het voor 2017 aanwijzen van de hieronder genoemde dagen als collectieve festiviteiten:

  • carnaval (25 februari 2017 t/m 28 februari 2017)
  • Koningsdag (27 april 2017)
  • Venray Muzikaal Totaal voor de kom van Venray (7 juli 2017)
  • kermis Venray kom (4 augustus 2017 t/m 9 augustus 2017)
  • kermis overige kernen (5 dagen, vrijdag tot en met dinsdag, data afhankelijk van kern)
  • oudejaarsnacht (31 december 2017).

Openbaar: ja

Besluit: Akkoord

 

16 Beroep tegen de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: C. Gerrats

Advies: Beroep tegen de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding

Openbaar: Niet openbaar, ivm bescherming van de privacy

Besluit: Akkoord