Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is een belangrijk adviesorgaan voor het college van B&W. De adviesraad wordt betrokken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het beleid. En geeft de gemeente daarover gevraagd en ongevraagd advies.

Inbreng van inwoners

De gemeente Venray hecht veel waarde aan de inbreng van inwoners op de vele beslissingen die de gemeente moet nemen binnen het sociaal domein. Onder het sociaal domein verstaan wij alle Wmo-taken, de Jeugdwet en de Participatiewet, maar ook sport, onderwijs, maatschappelijke dienstverlening, gezondheid, schulddienstverlening en sociaal cultureel werk. Eén van de manieren waarop de gemeente de inbreng van inwoners wil vormgeven, is met de Adviesraad Sociaal Domein.

De adviesraad bestaat uit maximaal twaalf leden inclusief een voorzitter en een secretaris. Begin 2020 zijn de twaalf leden van de adviesraad benoemd voor vier jaar. 

Netwerk van inwoners

De wens van de adviesraad is om naast de twaalf leden een netwerk te bouwen met inwoners uit Venray. Waar getoetst kan worden of er draagvlak is voor de adviezen die de raad uitbrengt. En waar ongevraagde adviezen opgehaald kunnen worden. Bijvoorbeeld over vragen als 'Wat speelt er onder de inwoners?' en 'Waar liggen de prioriteiten?'.

Heeft u interesse om deel te nemen aan het netwerk of heeft u vragen? Laat het weten! Dit kan door te bellen naar 06 – 54 94 07 25. Of door het sturen van een e-mail naar info@adviesraadsociaaldomeinvenray.nl.

Meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein kunt u vinden op adviesraadsociaaldomeinvenray.nlexterne-link-icoon.