Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit

Het Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) bekijkt of een bouwproject of bouwplan past in de omgeving door het te toetsen aan de criteria van de welstandsnota. U kunt de vergaderingen van het ARK bijwonen.

Openbare vergadering

Vergadering bijwonen

De commissie vergadert elke twee weken op dinsdagochtend. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, bijvoorbeeld om uw eigen plan te toe te lichten? Dat kan via Teams. U wordt verzocht uw microfoon uit te zetten.

Deelnemen aan de vergadering

Agenda vergadering

U vindt hieronder de agenda voor de aankomende vergadering. Houd er rekening mee dat alleen officiële aanvragen van een omgevingsvergunning en informele vooroverleggen openbaar zijn.

Op dit moment is de agenda voor de volgende vergadering nog niet bekend. Zodra de agenda bekend is, kunt u deze hier terugvinden.

Openbare adviezen

De openbare adviezen die het ARK geeft over de besproken bouwplannen kunt u opvragen bij de secretaris van het ARK via dennis.holten@venray.nl.

Wat u moet weten

  • In het welstandbeleid dat is vastgelegd in de nota 'Wederzijds vertrouwen', tweede herziening 2018, is omschreven welke initiatieven ter beoordeling en goedkeuring voorgelegd dienen te worden aan het ARK. Ingrepen aan monumenten moeten altijd worden beoordeeld door het ARK.
  • Het Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen Welstand) bestaat uit leden die de gemeente onafhankelijk adviseren over ruimtelijke kwaliteit rondom ontwikkelingen in de gemeente Venray. De secretaris van het ARK stelt de agenda en adviezen op van de vergadering.
  • Als uw plan beoordeeld moet worden door het ARK, kunt u vooraf een vooroverleg indienen. U kunt dan aan de hand van een schetsplan uw plan laten beoordelen. Ook kunt u advies krijgen om uw ontwerp verder te versterken. Na goedkeuring kunt u dan uw ontwerp verder uitwerken tot een officiële aanvraag Omgevingsvergunning.
  • Indien u een karakteristiek pand wilt verbouwen, kunt u zich laten adviseren door het ARK. Hiervoor kunt u contact opnemen met de secretaris van het ARK via dennis.holten@venray.nl.

Welstandsnota 'Wederzijds vertrouwen'

De welstandsnota dient als basis bij de beoordeling of uw bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. In deze welstandsnota vindt u de welstandscriteria die gelden binnen gemeente Venray.